ข้อตกลงและเงื่อนไขขนส่งสินค้า
Shipping Terms and Conditions

For English version please see below

1.ขั้นตอนในการขนส่งสินค้า

1.1. ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้าจะส่งไปยังต่างประเทศ

1.2. ลูกค้าจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ ประเทศ และเบอร์โทรของผู้รับปลายทาง เพื่อเช็คและสอบถามราคา รวมถึงสินค้าที่จะส่ง เนื่องจากมีสิ่งของที่ทางบริษัทฯอาจจะไม่สามารถรับส่งได้

1.3. แจ้งรายการสินค้าที่จะส่งทุกชิ้น และมูลค่าของสินค้าที่ส่งและรายละเอียดทั้งหมดรายชิ้น รวมถึงขนาดของสินค้า (ถ้ามี) โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าชิ้นใหญ่แต่น้ำหนักเบาเนื่องจากมีผลต่อการคิดมูลค่าของสินค้าโดยตรง
** ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดถือว่าลูกค้าตกลงที่จะให้บริษัททำการชั่ง วัด หรือคำนวณด้วยวิธีการที่บริษัทเห็นสมควรกับสินค้า และบริษัทขอสงวนสิทธิในการคำนวณมูลค่าสินค้าให้เหมาะสมกับน้ำหนักและขนาดของสินค้า โดยบริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งการคำนวณของบริษัทในข้อนี้ จะส่งผลต่อการชดเชยมูลค่าของสินค้า ตามข้อ 6

1.4. ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาย้อนหลัง ถ้าหากลูกค้าไม่ได้แจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่งที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบระยะทางว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ก่อน (ค่าจัดส่งพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มอีก 1,000 บาท)

1.5. ปกติแล้ว สินค้าจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-7 วันทำการโดยประมาณ โดยในบางกรณีอาจจะทำการจัดส่งได้ภายหลังเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุสุดวินสัยอื่นใด  (อาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขนส่งเป็นวงกว้าง หรือสินค้าอาจได้รับการตรวจสอบโดยศุลกากรปลายทาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

1.6. บริษัทไม่สามารถรับประกันและรับรองถึงกำหนดวันที่สินค้าจะไปถึงยังปลายทางได้ รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การขนส่งล่าช้ากว่ากำหนด และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางระงับ หรือไม่อนุญาตให้นำเข้าซึ่งสินค้าดังกล่าว

1.7. หากมีการส่งสินค้า หรือซุกซ่อนสินค้าที่ไม่สามารถส่งออกได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขนส่งสินค้าดังกล่าว และเก็บรักษาไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วและความต่อเนื่องในการขนส่งสินค้า และบริษัทจะแจ้งให้กับลูกค้าและส่งสินค้าคืนในภายหลัง ในกรณีที่ต้องส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้าคืน

1.8. สินค้าที่ส่งไปต่างประเทศทุกชิ้น มีสิทธิที่จะถูกเปิดออกเพื่อตรวจสอบโดยศุลกากรและส่งผลให้การขนส่งล่าช้ากว่าปกติได้

1.9. การส่งสินค้าไปต่างประเทศ อาจมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าโดยหน่วยงานศุลกากร (รัฐบาล) ของประเทศปลายทางได้ และอัตราในการคำนวนค่าภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศปลายทางจะขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ โปรดตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ กฎและข้อบังคับของประเทศปลายทาง เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่านายหน้า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นความรับผิดชอบของผู้รับปลายทาง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมนายหน้าหรือภาษีที่กำหนดโดยประเทศปลายทาง  ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าโดยตร

 

 

2. สิ่งของที่สามารถส่งได้และสิ่งของที่ไม่สามารถรับส่งได้เบื้องต้น

2.1. เนื่องจากการขนส่งไปต่างประเทศมีสินค้าที่ไม่สามารถส่งได้อยู่หลากหลายประเภท หากบริษัทตรวจพบสินค้าประเภทที่ไม่สามารถขนส่งได้ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการที่บริษัทจะสามารถจัดส่งสินค้าของลูกค้าทุกท่านได้อย่างต่อเนื่องภายในกำหนดเวลา ถือว่าลูกค้าอนุญาตให้นำสินค้าดังกล่าวออกจากการขนส่ง และเก็บรักษาไว้แทนลูกค้า โดยไม่ต้องบอกกล่าวลูกค้าล่วงหน้า และบริษัทจะทำการแจ้งส่งคืนให้ในภายหลัง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการส่งสินค้าคืน

2.2. โปรดสอบถามสินค้าที่สามารถส่งได้ และไม่ได้ทุกครั้ง ก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับบริษัท เนื่องจาก กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎและข้อบังคับในการส่งสิ่งของออกไปต่างประเทศมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  เช่น การส่งออกหน้ากากอนามัย, การส่งออกยา, การส่งออกปลา เป็นต้น เนื่องจาก สิ่งของบางชนิดอาจจะส่งได้ ณ วันที่ได้ทำการตกลงส่งสินค้ากับบริษัท แต่ ณ วันที่สินค้าอยู่ในความครอบครองของบริษัทแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าดังกล่าว ส่งผลให้สินค้านั้นไม่สามารถขนส่งได้

2.2.1 สิ่งที่ส่งได้เบื้องต้น

– อาหารแห้ง ต่างๆ กะปิ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง

* อาหารประเภทปลาขนส่งได้เพียงในอัตราร้อยละ 30  ของสินค้าทั้งหมดที่บรรจุในกล่อง เช่น กล่องสินค้ามีน้ำหนักรวม 10 กิโลกรัม ลูกค้าจะสามารถบรรจุสินค้าประเภทปลาได้เพียง 3 กิโลกรัม และปริมาตรของสินค้าประเภทปลานี้ จะต้องไม่กินพื้นที่กล่องเกินกว่าร้อยละ 30 ถึง 50 ของกล่องด้วย โดยอัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับการคำนวณของบริษัท

– อาหารสำเร็จรูปจะต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากโรงงาน และมีเครื่องหมายรับรองของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

– เสื้อผ้า

– สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่มีแบตเตอรี่และถ่าน

*(สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา USA สิ่งของที่ผลิตขึ้นเองในครัวเรือน (HOME MADE) สามารถนำเข้าได้ เว้นแต่สภาพไม่พร้อมรับประทาน เช่น เน่าเสีย ขึ้นรา)  ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองและรับประกันว่าสินค้าที่ลูกค้าผลิตขึ้นเองในครัวเรือนที่จัดส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จะสามารถนำเข้าได้ทุกชิ้น เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

**(สำหรับประเทศอื่นๆ เช่น จีน อินเดีย เกาหลี ศุลกากรมีความข้มงวดเป็นอย่างมาก บริษัทจึงไม่แนะนำให้ส่งสินค้าบริโภคเข้าไปยังประเทศดังล่าว ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการในการส่งสินค้าดังกล่าว บริษัทสามารถจัดส่งให้ได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ หรือรับผิดชอบในกรณีใด ๆ ได้ทั้งสิ้น หากหน่วยงานศุลกากร หรือหน่วยงานอื่นใดของประเทศปลายทางไม่อนุญาตให้นำสินค้าดังกล่าวเข้าประเทศ) 

2.2.2 สิ่งของที่ส่งไม่ได้ เบื้องต้น 

– สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด

– อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว

– ของสดต่างๆ อาหารสดทุกชนิดที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป

– อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ, อาหารแช่แข็ง

– อาหารที่แปรรูปแล้ว แต่ยังมีความกึ่งดิบ กึ่งสุก เน่าเสียได้ง่าย มีอายุในการเก็บรักษาน้อย หากเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเพียงไม่กี่วันก็สามารถเน่าเสียได้

– สินค้าที่ติดไฟได้ เช่น น้ำหอม, สิ่งที่มีแอลกอฮอล์

– สสารต่างๆ รวมถึงน้ำ ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไร

– สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติไทย

– ยาเสพติดให้โทษ

– เงินตราปลอม พันธบัตรปลอม ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอม

– สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

– สลากกินแบ่งรัฐบาล(งวดที่ยังไม่ออกรางวัล)

– สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

-สินค้าอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

2.2.3 สิ่งของที่สามารถส่งได้แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 

– ยารักษาโรคทุกชนิด รวมถึงยาสมุนไพร และยาทาต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาอาหารโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะส่งได้ก็ต่อเมือทางลูกค้า มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุชื่อในใบรับรองแพทย์ ตรงกันกับตัวบรรจุภัณฑ์ยาที่ถูกสั่งจ่ายจากโรงพยาบาลหรือคลินิค

-พระพุทธรูป, พระเครื่อง, วัตถุโบราณ, รูปหล่อจำลองรัชกาล

– สินค้าอิเล็กทรอนิคส์ที่มีแบตเตอรี่

– คอนแทคเลนส์

– สินค้าอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

3. ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ได้สำหรับการส่งอาหารที่สามารถเน่าเสีย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับประทานได้ในระหว่างขนส่ง หรือระหว่างที่เก็บรักษาไว้กับบริษัท

(3) การดำเนินพิธีการทางศุลกากร

1. ทางบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการ ทำเรื่องขนส่งต่อไปยังประเทศปลายทางเท่านั้น บริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศปลายทางในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นำเข้าซึ่งสิ่งของดังกล่าว

2. เนื่องจากกฎเกณฑ์ในการนำเข้าสินค้าของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางบริษัทของเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะชี้แจงแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถส่งถึงประเทศปลายทางได้โดยไม่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดให้กับลูกค้าท้ายที่สุดทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าทำการเช็คข้อมูลสินค้าที่จะไปส่งประเทศปลายทางในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าสินค้านั้นๆสามารถนำเข้าที่ประเทศปลายทางได้หรือไม่ก่อนทำการตกลงในการส่งสินค้านั้นๆ

3. ในกรณีที่ศุลกากรปลายทางเรียกตรวจสิ่งของ ทางผู้รับมีหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ศุลกากรต้องการ แก่ DHL ที่ประเทศปลายทาง เพื่อให้ DHL นำข้อมูลไปแจ้งให้แก่ศุลกากรในการทำเรื่องนำเข้าสินค้า

4. ในกรณีที่ศุลกากรไม่อนุญาตให้นำสินค้าเข้าประเทศปลายทางได้ ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับประเทศไทย และภาษีนำเข้าที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

4. การตรวจสอบและการแพ็คสินค้า

 1. ทางบริษัทฯมีสิทธิที่จะเปิดและตรวจสอบสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือพิธีการศุลกากรหรือเหตุผลอื่นใดที่บริษัทสามารถอ้างขึ้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. ทางบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามคำขอของลูกค้าได้ตามความเหมาะสม ที่ไม่ซับซ้อนและไม่ทำให้การจัดการสินค้าใช้เวลามากจนเกินไป (รวมทั้งยังสามารถถ่ายรูปสินค้าทุกๆ ชิ้น, การถ่ายคลิปวิดีโอขั้นตอนการแพ็คของทุกกล่อง,การแบ่งสินค้าและชั่งน้ำหนักแยกให้กับลูกค้าหลายๆ ท่านที่ส่งมารวมกันด้วยของกล่องเดียว) จนมีผลกระทบกับระยะเวลาในการจัดการสินค้าชิ้นอื่นๆ
 3. หากมีการส่ง สินค้าลิขสิทธิ์ หรือสิ่งที่ไม่สามารถส่งออกได้ หรือสิ่งของที่ใหญ่เกินขนาดกล่อง ซึ่งทำให้ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการแพ็คสินค้า ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดการสินค้า บริษัทจะต้องใช้เวลาจัดการที่มากขึ้น และสูญเสียความต่อเนื่องในการแจ้งข้อมูลกับลูกค้า และการโอนเงินชำระสินค้า ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าได้ส่งออกช้ากว่าเดิม
 4. การแพ็คสินค้าอาจใช้เวลาได้มากกว่า 1 วันทำการนับจากวันที่ทางเราได้จัดคิวแพ็ค เนื่องจากสินค้าบางประเภทมีความยากง่ายในการจัดการ และการนับจำนวนที่ต่างกัน
 5. เนื่องจากปริมาณสินค้าที่มีจำนวนมาก อาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปสินค้าทุกชิ้น ทุกกล่องให้กับลูกค้าทุกท่านได้ เพื่อให้สามารถแพ็คของลูกค้าได้ทันภายในเวลาที่กำหนด

5. ค่าธรรมเนียมการขนส่ง ปริมาตรกล่อง และค่าใช้จ่าย

1. ราคาโปรโมชั่น ต้องใส่กล่องที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถใส่ได้จะไม่สามารถคำนวณด้วยราคาโปรโมชั่นได้

1.1 ในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ามาแล้วน้ำหนักเกินราคาโปรโมชั่นที่ต้องการ หรือสินค้าทั้งหมดมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใส่กล่องเพื่อให้ได้ ราคาโปรโมชั่นของบริษัท บริษัทจะทำการแจ้งราคาตามวิธีการคำนวณของบริษัทตามความเป็นจริงก่อน หากลูกค้าต้องการนำสินค้าออก เพื่อให้ได้ราคาโปรโมชั่น ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัทได้

2. ค่าธรรมเนียมการขนส่งของบริษัทจะคำนวณตามค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักที่แท้จริงหรือน้ำหนักโดยปริมาตรต่อชิ้น (โดยมีสูตรคำนวณปริมาตรกล่องคือ (กว้าง x ยาว x สูง) หาร 5000 โดยค่าธรรมเนียมการขนส่งสิ่งของ บริษัทจะคิดเป็นเรทขั้นละครึ่งกิโลกรัมเป็นขั้นต่ำ หรืออาจมีการคิดรวมเป็นช่วงน้ำหนักตามโปรโมชั่น ถ้าหากมีการชั่งน้ำหนักรวมของแล้วน้ำหนักเกิน ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามจะถูกคำนวณในขั้นถัดไป รวมถึงราคาโปรโมชั่น ที่มีระยะของน้ำหนักกำหนดไว้

ตัวอย่างการคิดคำนวณน้ำหนักและปริมาตรที่ 1
ส่งพัสดุน้ำหนักสินค้าชั่งรวมกล่องที่ 3 กิโลกรัม ต้องใส่กล่องขนาด 33 x 32 x 18
จะต้องคิดราคาที่ 4 กิโลกรัม โดยนำ 33 x 32 x 18 หารด้วย 5000 = 3.80
ซึ่งต้องคิดเรทที่ช่วงราคา 3.51-4.00 กิโลกรัม
โดยส่วนมากแล้ว มักจะมีผลกับสิ่งของที่ใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ตุ๊กตา, หรือสิ่งของอื่นๆ ที่กินพื้นที่มากต้องการพื้นที่เพื่อรักษารูปร่างให้คงเดิม
 
ตัวอย่าง การคิดคำนวณน้ำหนักและปริมาตรที่ 2
ชั่งน้ำหนักของได้ 4.51 kg
ใส่กล่องปริมาตร 3.80 kg
ต้องคิดราคาที่ เรท 5.00 kg
 
ตัวอย่าง การคิดคำนวณน้ำหนักและปริมาตรที่ 3
ชั่งน้ำหนักของได้ 4.01 kg
ใส่กล่องปริมาตร 3.80 kg
ต้องคิดราคาที่ เรท 4.50 kg
 
 

6. ความรับผิดชอบของเรา

1. ทางบริษัทฯจะจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่สินค้าสูญหายโดยเป็นความผิดเนื่องมาจากการขนส่ง หรือเป็นความผิดพลาดของพนักงานของบริษัทเท่านั้น 

โดยอ้างอิงจากข้อตกลง และเงื่อนไข: การใช้บริการขนส่งDHL (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://mydhl.express.dhl/th/th/legal.html) กฎในการคืนค่าสินค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งมูลค่าสินค้าตั้งแต่ก่อนส่งของ เพื่อให้บริษัทระบุมูลค่าสินค้าลงในใบรายการได้อย่างถูกต้องตรงตามมูลค่าสินค้า โดยจะชดใช้ได้ที่ประมาณ 30 ดอลล่าสหรัฐต่อกิโลกรัม โดยประมาณ โดยในกรณีนี้จะไม่รวมถึงกรณีที่

– ถูกศุลกากรที่ประเทศปลายทางปฏิเสธไม่ให้สินค้าเข้าประเทศ

– ถูกศุลกากรทำลายหรือยึดสินค้า

– สินค้าเน่าเสีย เนื่องจากมีความล่าช้าในการขนส่ง

หากลูกค้าเห็นว่าการจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องแจ้งมูลค่าสินค้าที่แท้จริง และแจ้งความประสงค์ที่จะทำประกันสินค้าเพิ่มเติม ความรับผิดของบริษัท จะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงต่อการขนส่งเท่านั้นและการจำกัดมูลค่าความเสียหายต่อกิโลกรัมดังกล่าวข้างต้น

ตามข้อ 6 นี้ โดยไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมทั้งการสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) 

ไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือโดยทางอ้อม และแม้แต่ความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นบริษัทได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบและคืนเงิน ประมาณ 30 วันทำการ

2. ทางบริษัทฯจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อติดตามการส่งมอบการขนส่งสินค้าตามกำหนดการส่งมอบตามปรกติ แต่กำหนดการเหล่านี้ ไม่ผูกพันบริษัทในการที่จะต้องขนส่งสินค้าให้ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดที่มีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการขนส่ง

**** ข้อควรแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชย **** ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งให้บริษัททราบและระบุมูลค่าของสินค้าได้ บริษัทจะชดเชยความเสียหายตามการคำนวณดังต่อไปนี้     
ตัวอย่างการชดเชยกรณีที่ 1 สินค้ารวมกันทั้งสิ้นมีน้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม อยู่ภายในกล่องเดียวกัน มีมูลค่าประมาณ 10,000 บาท หากลูกค้ามิได้เเจ้งให้บริษัททราบถึงมูลค่าดังกล่าวก่อนที่จะมีการขนส่ง พนักงานของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม ตามน้ำหนักที่แท้จริงดังกล่าว และจะประมาณมูลค่าของสิ่งของดังกล่าวระหว่าง 7,000 ถึง 9,000 บาท ซึ่งในกรณีที่สินค้าดังกล่าวสูญหาย บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้เพียง 7,000 ถึง 9,000 บาท ตามที่พนักงานประมาณมูลค่าได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้า 10 กิโลกรัม บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายในอัตราสูงสุดเพียง 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ตัวอย่างการชดเชยกรณีที่ 2 สินค้ารวมกันทั้งสิ้นมีน้ำหนังสุทธิ 10 กิโลกรัม อยู่ภายในกล่องเดียวกัน มีมูลค่าที่แท้จริงตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป หากลูกค้ามิได้เเจ้งให้บริษัททราบถึงมูลค่าดังกล่าวก่อนที่จะมีการขนส่ง พนักงานของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม ตามน้ำหนักที่แท้จริง และจะประมาณมูลค่าของสิ่งของดังกล่าวระหว่าง 7,000 ถึง 9,000 บาท ซึ่งในกรณีที่สินค้าดังกล่าวสูญหาย บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้เพียง 7,000 ถึง 9,000 บาท ตามที่พนักงานประมาณมูลค่าไว้ 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่สินค้าสูญหายเป็นเงินตามมูลค่าสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะต้องชำระเงินประกันเพิ่มเติมประมาณ 600 บาท ซึ่งกรณีนี้ มูลค่าของสินค้าที่จะต้องสำแดงเกิน 800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ลูกค้าจะต้องเสียภาษีศุลกากรขาเข้า ณ ประเทศปลายทาง

7. สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูลหรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าบริษัทได้ทราบแล้ว การกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่บริษัทไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง – ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ผู้รับ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจาก (“เหตุสุดวิสัย”) ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม

8. การเรียกร้อง

การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อทางเราภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่บริษัท ยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่ต้องรับผิดใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่นำมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดเเล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เพิ่มเติมอีกจากเหตุดังกล่าว และยินยอมที่จะสละสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อบริษัท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
หากลูกค้าตกลงส่งพัสดุกับทางบริษัท ให้ถือว่า ทางลูกค้า ได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการส่งพัสดุ ตามที่ระบุไว้แล้ว

Shipping Terms and Conditions

(1) Shipping Process (Steps)

 1. List the description for every item in each shipment
 2. Consignee’s name, address, country, and contact number to check the shipping price and items in each shipment due to there might be restricted item(s) which can’t be shipped to another country.
 3. List of every item(s) with detail on the price of goods including the size(if available) that will be shipped. In case of high volumetric weight (big item) would impact the shipping cost, and customer can’t give the actual details in that shipment, our company will calculate the estimated price for every item(s) in the shipment without prior notice, this information will be used on the compensation which will be explained further on Terms and Conditions No. 6
 4. 1.4 Our company reserves the right to change the price if the address that is given is not complete due to there might be an additional price on the remote area shipping (Additional cost for remote area shipping at 1,000 THB)
 5. 1.5 Shipping payment confirmation via banking money transfer
 6. 1.6 On a normal basis, the estimated delivery time is around 4-7 days which could be faster or later than the mentioned period which is caused by uncontrollable circumstances (A delay might cause from the Covid-19 situation which has a direct impact on the aviation business and has lesser flight than normal or a delay from customs inspections that might occur)
 7. 1.7 We cannot guarantee and assure on the exact delivery date and also not responsible for any delayed and damaged shipment(s) including the item(s) that is not allowed to import (denied entry) into the destination country by Customs
 8. 1.8 If there is any hidden item(s) or item(s) that is not allowed to export, our company has the right to take out the prohibited item(s) from that shipment without prior notice for the speed and continuity for every shipment we will inform our customer and return the prohibited item(s) to the customer after the shipping is complete. In case of any returned item(s) the customer will be responsible for the return shipping cost
 9. 1.9 Export shipment(s) might go through further inspection which may cause a delayed delivery
 10. 1.10 There might be import customs duties and taxes for worldwide shipments which is up to the destination’s customs. Please check local rules and regulations about all customs/brokerage fees, duties, taxes and restrictions imposed on goods imported into the country of destination. Please note all fees mentioned above are the responsibility of the recipient. All costs incurred on a refused delivery because of high customs, brokerage fees, duties or taxes imposed by the country of destination are the responsibility of the customer.

(2) Item(s) that are allowed to transport and prohibited - restricted commodities

 1. When transporting goods across international borders, there are many categories of goods that are restricted, for speed and continuity on every shipment for our customer, please note that our company has the right to take out the prohibited item(s) from that shipment without prior notice and return the prohibited item(s) to the customer after the shipping is complete. In case of any returned item(s) the customer will be responsible for the return shipping cost

2. Please always re-check on the goods that will be export with our team before shipping due to the export terms and conditions are subject to change without prior notice including shipping Hygienic masks, medications, seafood product due to some categories might be able to export on the day that shipment confirmation has been made, but the next day there might be a change of terms and conditions on any specific category and that item(s) or shipment might not be allowed to transport

2.1 Allowed goods for transportation

 • Dried food such as shrimp paste, dried fish, dried shrimp
 • Fish are allowed to transport at a maximum of 30% volume from that shipment e.g. a shipment that is 10 kg the allowed amount of fish is not more than 3 kg and does not exceed 30-50% volumetric weight of the box from that shipment
 • Instant food that has proper packaging and is approved by FDA
 • Clothing
 • Appliance(s) without batteries
 • (Transportation of homemade product to the USA is allowed unless there are mold or rotten or unable to consume)
 • (Transportation of homemade product to other countries such as Japan, China, India, Korea has a low percentage of going through the tests or exams by customs, we wouldn’t recommend sending the homemade product to the mentioned countries above but if the customer are willing to send the product we can proceed to transport out to the destination’s country as our customer have chosen but we won’t be able to help or take any responsibility if that shipment is denied entry by destination’s customs) As per the mentioned information on the homemade product above, the shipment to the USA does not mean that all homemade product to the USA will pass the customs which the final decision is from customs official which cannot be negotiated
2.2 Prohibited Commodities
 • Gambling-related item(s)
 • Food that contains pork, chicken, and beef as an ingredient
 • Fresh food including all non-processed food
 • Temperature controlled food or frozen food
 • Processed food that is easy to be rotten and has a short preserve period
 • Flammable liquids such as perfume, and alcohol
 • Matter including the liquid that couldn’t be identified
 • The item that contains nationality logo or flag
 • Narcotics
 • Cash (legal tender- bank notes, currency notes, and coins)
 • Counterfeit goods in breach of Intellectual Property Rights
 • Lottery
 • Copyright goods
 • Any unsure product please contact our team for more information
2.3 Restricted Items that require additional approval or documentation
– Medications including herbal medicine, balm, and ointment for relieving or cure any symptoms needs a medical certificate that state all the medications from the clinic or hospital in the shipment
 • Buddha Statue, amulets, and antiques
 • Electronics items with battery
 • Contact Lens
 • Any unsure product please contact our team for more information
3. Our company will not be responsible for any rotten food or food that is unable to consume which may cause while transportation

(3) Customs Clearance

 1. The company provide the export shipping service to the destination but has no responsibility for the destination’s customs entry
  1.1 The consignee will be responsible on the shipment whether it is allowed to be imported to the destination’s country or not
  1.2 In case the destination’s customs official needs any information or documentation on the shipment the consignee will be the one who is responsible for the required information from customs
  1.3 In case the shipment entry is denied by the destination’s customs the consignee or the customer will be responsible for the returned shipment and import duties and taxes that may occur while returning to Thailand

(4) Inspection and packing

 1. The company has the right to open the shipment and inspect the item(s) for safety and customs requirement
 2. The company can follow the request from the customer that is not too complicated and does not take too long (including taking photos of every item(s), recording videos during packing, separate items, and weighing separately for each shipment) due to the process might cause a delay to other shipments
 3. Copyright and prohibit item(s) that can’t be transported or any high volumetric weight (big item) will take a longer time to pack and might impact on the continuity while updating with customer and payment confirmation which might cause a delay to that shipment
 4. Packing duration might be more than one day after we’ve arranged the packing list due to shipment with many items will take a longer time to pack and arrange
 5. The company might not be able to take picture of all shipment that has a huge amount of item(s) for our customer due to the process might cause a delay to other shipments

(5) Shipping cost, volumetric weight, and surcharges

 1. Special price (promotion) must be shipped with our company specified box size, if all the item(s) can’t fit in our specified box size the special price (promotion) can’t be applied
   

  1.2 In case the Actual weight or volumetric weight exceeds the limit from promotion price we will calculate the total cost for the non-promotion price and inform our customer, our customer can decide whether to take some item(s) out of the shipment to get the promotion price

 2. The shipment cost calculation will be based on Actual Weight or Volumetric Weight
  Volumetric Weight Calculation
  Length * width * height/5000 per piece in the shipment = Volumetric Weight (kg)
  The shipment cost rate for each step will start from 0.5 kg or the shipping cost based on total weight from the promotion price, if the Actual weight or Volumetric weight is more exceeds the promotion price, a new price would be applied to that shipment
   
   
  Actual Weight and Volumetric Weight Calculation Example 1
  Shipment with 3 kg Actual Weight but needs to put in 33 x 32 x 18 cm. box
  The shipment cost will be 4 kg due to 33 x 32 x 18 / 5000 = 3.80
  The shipment cost will be applied at 3.51 – 4.00 kg
  Mostly the item(s) that has low actual weight but high volumetric weight are noodles, instant noodles, dolls, etc.
  Actual Weight and Volumetric Weight Calculation Example 2
  4.51 kg Actual Weight
  3.80 kg Volumetric Weight
  5 kg Shipment price will be applied
  Actual Weight and Volumetric Weight Calculation Example 3
  4.01 kg Actual Weight
  3.80 kg Volumetric Weight
  4.5 kg Shipment price will be applied
 
For more information on the volumetric weight please visit

 

(6) Our responsibility

1. Our company will claim the shipment in case the shipment is lost while transportation or any mistake that is caused by our company according to DHL Express Terms & Conditions
In order to claim any item(s) for each shipment, our customer has to declare
the real price for each item(s) in that shipment for our company to declare on
the invoice before shipping out
The claim compensation estimation will be around 30 USD per kg and would
not be applied with cases below
– Entry denied by destination’s customs
– Shipment destroyed or seized by customs
– The rotten shipment that is caused by delayed transportation
If the shipper finds the claim compensation information above not satisfied, the shipper needs to declare the real price for each item(s) in that shipment and apply additional insurance for
each shipment, the compensation will be applied by DHL when there’s a damaged
or lost to that specific shipment while transportation as stated above and won’t
be applied with business losses (including profit loss, interest loss or any
future business) Estimated claim cases and compensation process will take
around 30 working days
2. Our company will keep track and follow up on our customer’s shipment for a smooth process but all uncontrollable circumstances are not part of our agreement and there will be no compensation for any loss from delayed shipment(s)
***Compensation recommendation*** If our customer could not declare or state
the item(s) value
Compensation Example Case 1
10 kg Shipment with the total actual price of goods in that shipment at 10,000
THB but the customer didn’t declare the actual price at 10,000 THB and our team
did an estimation on the product around 7,000 – 9,000 THB and the shipment were
lost we can open the claim as declared on the invoice at 7,000 – 9,000 THB but the
maximum claim for 10 kg shipment would be around 300 USD
Compensation Example Case 2
10 kg Shipment with the total actual price of goods in that shipment at
30,000 THB but the customer didn’t declare the actual price at 30,000 THB and our team did an estimation on the product around 7,000 – 9,000 THB and the shipment
were lost we can open claim as declared on the invoice at 7,000 – 9,000 THB
If the customer wants to claim for the lost item(s) from that shipment at 30,000
THB additional insurance at 600 THB needs to be paid before shipping, but if
the declared item(s) on the invoice is more than 800 USD there will be import
duty and taxes at the destination
3. The damage caused by delayed transportation could not be claimed

(7) Uncontrollable circumstances

Our company will not be responsible for any uncontrollable circumstances that might occur including losses caused by electricity or magnetic field, picture or any electronic information loss. Any force majeure events such as earthquake, cyclone, storm, fog, war, plane crash, prohibit shipment, riot, or industrial event

(8) Claim or reimbursement by customer

All written claim cases must be sent to us within thirty (30) days starting from the day that DHL accepted that specific shipment, if the customer could not manage to send the claim case to us within the following timeframe the claim would not be accepted. Claim case could be
made only once for each shipment for any damage caused to that shipment.
The company reserves the right to change any terms & conditions without prior notice