ส่งของจากอเมริกากลับไทย ส่งง่าย ไร้กังวล

Siam.Delivery ให้บริการส่งของจากอเมริกากลับไทย ด้วยการจัดส่งผ่านเครื่องบิน ที่ทั้งสะดวกและรวดเร็ว สำหรับนักเรียนไทยในอเมริกา คนไทยที่ทำงานในอเมริกา คนไทยในอเมริกา ที่ต้องการส่งของใช้ส่วนตัวย้ายกลับมายังประเทศไทย หรือมีความจำเป็นต้องส่งของจากอเมริกากลับไทยในกรณีที่เรียนจบ สิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน รวมถึงได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับไทย ฯลฯ ซึ่งปกติแล้วชาวไทยที่เรียนหรือทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิ์ส่งของจากอเมริกากลับไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษี

ทำไมต้อง ส่งของจากอเมริกากลับไทย กับเรา?

 • บริการจัดส่งที่สะดวก รวดเร็ว ราคาถูก
 • เชี่ยวชาญเรื่องการส่งของจากอเมริกากลับไทย
 • ไม่ต้องเสียเวลาจัดการเอกสารด้วยตัวเอง
 • ของกลับถึงไทยอย่างปลอดภัยไร้กังวล
 • จัดส่งผ่าน DHL บริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของโลก

เอกสารที่ใช้ในการส่งของจากอเมริกากลับไทย

 1. ใบขนสินค้าขาเข้าฉบับร่าง
 2. หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. หลักฐานแสดงการย้ายภูมิลำเนา เช่น ใบรับรองจบการศึกษา คำสั่งย้าย หนังสือสัญญาสิ้นสุดการจ้าง
 4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading / Air Waybill)
 5. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) (ถ้ามี)
 6. บัญชีรายการสิ่งของ (Packing List) หรือเอกสารซื้อขาย (ถ้ามี)
 7. ใบอนุญาต กรณีเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้า
 8. แบบคำร้องขอยกเว้นอากร
 9. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือแจ้งผลตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีที่การประทับตราเดินทางเข้า-ออก ไม่ครบถ้วน เนื่องจากการเข้า-ออก ประเทศไทยโดยผ่านระบบการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)

ข้อแนะนำก่อนการส่งของจากอเมริกากลับไทย

 • ต้องส่งของมาถึงไทยไม่เกิน 1 เดือน ก่อนที่เจ้าของจะมาถึง หรือ ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่เจ้าของจะเข้ามาถึงไทย
 • ควรส่งของจากอเมริกากลับไทยกลับเฉพาะสิ่งของที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น ของใช้ที่ไม่จำเป็น อาจขายเป็นสินค้ามือสอง เพื่อลดปริมาณของที่ต้องส่งกลับ
 • ต้องเป็นสินค้า หรือ เครื่องใช้ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่มีป้ายราคาติด
 • หากมีการส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ชิ้น สำหรับกรณีบุคคลจะยกเว้นภาษีให้เพียง 1 ชนิดเท่านั้น
 • กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี ต้องแสดงหลักฐานการสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือ หลักฐานคำสั่งให้ย้ายกลับก่อนกำหนด