เอกสารการส่งออกและคำศัพท์ ที่ผู้ส่งออกมือใหม่ควรรู้!

สยาม เอ็กซ์เพรส เดลิเวอรี่ เราได้รวบรวมคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ มาให้ผู้ประกอบการมือใหม่และผู้ที่สนใจเรื่องการส่งออกได้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยและใช้ในการส่งออกเป็นประจำ เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้การประกอบธุรกิจส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังช่วยคลายข้อสงสัยและเพิ่มความเข้าใจด้านเอกสารสำคัญหรือพิธีการต่างๆได้มากยิ่งขึ้น 

Air Waybill (AWB) :

 ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ มีเพื่อใช้แทนหลักฐานการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยในเอกสารจะระบุรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ชื่อเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ , ผู้ส่งออก , ผู้นำเข้า , หมายเลข AWB , เที่ยวบินและวันที่ , ปริมาณสินค้า , น้ำหนักสินค้า , รายละเอียดสินค้า เป็นต้น

Certificate of Origin (C/O)

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดหรือสัญชาติของสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดที่แท้จริง ใช้ในการรับรองเพื่อนำเข้าสินค้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองที่ออกให้ผู้ส่งออก เพื่อใช้รับรองว่าสินค้าผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าและเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศ 
  • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองที่ออกให้ผู้ส่งออก เพื่อใช้รับรองว่าสินค้ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออกจริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง หรือ ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

Commercial Invoice

เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าซึ่งออกโดยผู้ขายหรือผู้นำส่ง เช่น ราคา จำนวนสินค้า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อใช้ในการดำเนินการพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก

Customs clearance

พิธีการศุลกากร

Freight forwarder

บริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้า พัสดุ เอกสาร ไปยังต่างประเทศ

Free Trade Zone (FTZ)

เขตปลอดอากร สามารถประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เหมาะสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีภาษีสูง หรือผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศที่มีปริมาณสินค้าจำนวนมาก

Declared value for customs

ราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากรใน AWB

Supply Chain

ห่วงโซ่อุปทานที่มีกระบวนการต่างๆเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีการทำงานก็มีการส่งต่อหรือทำงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาตั้งแต่ กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่าย และการขนส่งสินค้า

Track-And-Trace

การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

Air Freight

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

Packing List (P/L)

เอกสารรายการบรรจุภัณฑ์ที่แสดงรายละเอียดสินค้าที่จัดส่ง เช่น การบรรจุ น้ำหนัก จำนวนสินค้า ที่ออกโดยผู้ขาย

Warehouse

สถานที่สำหรับจัดเก็บหรือกระจายสินค้าคงคลัง

Freight Collect

ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง

การส่งออกสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารต่างๆ สำหรับการดำเนินการในหลายๆขั้นตอน ซึ่งจะต้องผ่านหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ส่งออกจึงควรมีความเข้าใจเบื้องต้นว่าเอกสารแต่ละแบบคืออะไร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการส่งออกไปต่างประเทศ ผ่านการขนส่งทางอากาศที่ฉับไวภายใน 3-5 วันทำการ สยาม เอ็กซ์เพรส เดลิเวอรี่ เรามีบริการที่อำนวยความสะดวกให้ท่านผ่านบริการส่งออกที่ครบวงจรครอบคลุมทั้งด้านดำเนินการเอกสาร การเดินพิธีการศุลกากร และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณได้ประหยัดเวลา แถมยังลดขั้นตอนการส่งออกได้มากกว่า